Pada akhir bulan ramadhan 1442 H lalu, dunia melihat betapa pedihnya penderitaan ummat muslim di Al Quds yang telah diporak porandakan oleh yahudi.

Al-Quds, yang berarti tanah-wilayah yang suci atau sering disebut dengan Baitul Maqdis/muqaddas dan Palestina telah dijajah oleh Israel kurang lebih 55 tahun. Selama itu, rakyat palestina mengalami penderitaan dengan kehilangan tanah mereka yang dirampas oleh Israel hingga kehilangan keluarga dan sanak saudara.

Usaha untuk membebaskan Al-Quds dari cengekeraman penjajah Israel terus dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Namun sebagai muslim, kita tetap harus meyakini janji Allah dan Rasul-Nya yang terekam dalam banyak teks-nash (ayat dan Hadits) tentang kemenangan Muslim atas Al-Quds. Mengingat pentingnya Al-Quds sebagai bagian utama dari Akidah Islamiyah, yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim di seluruh muka bumi.

Berikut beberapa keutamaan Al-Quds dalam Al-Qur’an dan Hadits:

1. Tanah yang disucikan dan penuh keberkahan

Al-Quds adalah bagian dari Syam, wilayah yang terletak di timur Laut Mediterania, barat Sungai Eufrat, utara Gurun Arab dan sebelah selatan Pegunungan Taurus. Wilayah dimana para Nabi dan Rasul diturunkan, menjadi tempat tinggal dan tujuan utama perjalanan mereka.

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Qs. Al-Isra: 1)

“Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi” (Qs. Al-Maidah: 21)

“Dan Kami seIamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia” (Qs. Al-Anbiya: 71)

2. Negeri yang penuh kebaikan dimana para malaikat mengepakkan sayap mereka untuk menjaga negeri ini

Dari Zaid bin Tsabit berkata: ketika kami berada di antara Rasulullah Saw. pada suatua hari, beliau bersabda: “Beruntunglah negeri Syam. Beruntunglah negeri Syam” Aku berkata; ada apa dengan negeri Syam (wahai nabi)? Bersabda: “para malaikat mengepakkan sayapnya untuk negeri Syam” (HR. At-Tirmidzi)

3. Dilipatgandakan pahala shalat di masjid Al-Aqsha

“Dari Abu Dzar ra., kami pernah berbincang-bincang saat kami berada di sisi Rasulullah Saw. tentang mana yang paling utama di antara kedua masjid; Masjid Rasulullah (Masjid Nabawi) atau Baitul Maqdis (Masjid al-Aqsha)? Rasulullah Saw. bersabda, “Shalat di masjidku, lebih utama empat kali lipat dibanding shalat di sana (Masjid al-Aqsha) dan nikmat terbaik bagi orang yang shalat. Akan ada suatu masa, seorang laki-laki tidak memiliki sedikitpun tanah, namun dia melihat bahwa Baitul Maqdis lebih baik baginya dibanding seluruh dunia” (HR. Al-Hakim yang disetujui oleh Ad-Dzahabi dan dishahihkan Al-Albani)

4. Berita kemenangan akan tanah Al-Quds dan sebagai mukjizat Nabi Saw.

“Telah menceritakan pada kami Al-Humaidi, telah menceritakan pada kami Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan pada kami Abdullah bin al-‘Ala bin Zabr berkata: aku mendengar Basar bin Ubaidillah bahwa ia mendengar dari Aba Idris yang berkata: Aku mendengar Auf bin Malik berkata: Aku mendatangi Rasulullah Saw. pada waktu perang Tabuk dimana beliau dalam tenda yang terbuat dari kulit dan bersabda:

Hitunglah enam perkara yang terjadi sebelum hari Kiamat, (yaitu): kematianku, dimenangkannya Baitul Maqdis, merebaknya wabah penyakit seperti wabah penyakit yang menimpa-matikan kambing, melimpahnya harta hingga seseorang diberi 100 dinar tapi tidak cukup, fitnah yang akan memasuki setiap rumah orang Arab, perjanjian damai diantara kalian dan orang-orang Romawi, namun mereka (Orang romawi) mengkhianatinya. Mereka lalu mendatangi kalian dengan 80 bendera dan setiap bendera terdapat 12.000 orang” (HR. Al-Bukhari)

5. Tempat berlindung ketika fitnah akhir zaman

“Dari Abu Darda berkata: bersabda Rasulullah Saw.: Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba saja aku melihat halaman al-Kitab (Al-Qur’an) di bawah kepalaku, lalu aku mengira bahwa ia dibawa pergi, kemudian mataku terus mengikutinya, sehingga diletakkan di Syam. Ketahuilah, sesungguhnya keimanan berada di Syam ketika banyak terjadi fitnah” (HR. Ahmad)

6. Masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil-Haram di Mekah

“Telah menceritakan pada kami Ibrahim At-Taimi dari ayahnya berkata: aku mendengar Abu Dzar ra. berkata: “Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi?” Bersabda, “Masjid Al-Haram”. Abu Dzar bertanya lagi, “Kemudian apa?”. Bersabda, “Kemudian Al-Masjid Al-Aqsha”. Abu Dzar bertanya lagi, “Berapa lama antara keduanya?”. Beliau menjawab, “Empat puluh tahun” Kemudian dimanapun shalat menjumpaimu setelah itu, maka shalatlah, karena keutamaan ada padanya” (HR. Al-Bukhari)

7. Kiblat pertama kaum Muslimin

“Dari Sufyan (dimana) telah menceritakan padaku Abu Ishaq berkata: aku mendengar Al-Barra’ ra. berkata: Kami shalat bersama Rasulullah Saw. menghadap Baitul Maqdis, selama 16 atau 17 bulan lalu kami memindahkannya ke arah kiblat” (HR. Al-Bukhari)

8. Tempat Nabi melakukan Mi’raj

“Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Tsabit al-Bunani dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Didatangkan kepadaku Buraq, seekor tunggangan putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari baghal (keledai keturunan kuda), ia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya.

Setelah menungganginya, maka Buraq itu berjalan membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Aku ikat (tambat) tunggangan itu di tempat para Nabi biasa menambatkan tunggangan mereka. Lalu aku masuk dan menunaikan shalat dua raka’at di dalamnya. Setelah itu aku keluar dan disambut oleh Jibril dengan secawan arak dan susu. Ketika aku memilih susu, maka Jibril berkata: “Engkau telah memilih fitrah (yaitu Islam dan istiqamah)” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

9. Kebaikan beragama penduduk Syam pertanda kebaikan keberagamaan umat Islam

“Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya berkata: bersabda Rasulullah Saw.: Jika penduduk Syam rusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, tak terpengaruh oleh orang yang menggembosi dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang hari Kiamat” (HR. At-Tirmidzi)

10. Masjid Al-Aqsha menjadi salah satu tempat yang akan dibebaskan oleh kaum Muslim

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw.: “Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum Muslimin berperang dengan Yahudi, maka kaum Muslimin berhasil membunuh mereka sehingga Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Lalu batu atau pohon itu berkata : Wahai Muslim.. Wahai Abdullah… ini Yahudi sembunyi di belakangku, maka segera bunuh dia, kecuali gharqad, karena ia adalah pohon (dari orang) Yahudi” (HR. Muslim)

11. Di negeri Syam, Nabi Isa As. akan turun untuk membunuh Dajjal

Dari An-Nawwas bin Sam’an, beliau mengatakan: Rasulullah Saw. menyebutkan Dajjal pada suatu pagi. Beliau menghinakan Dajjal dan menjelaskan besar ujiannya, sampai kami menyangka bahwa Dajjal ada di suatu sisi kebun kurma. Ketika kami kembali kepada beliau, beliau mengetahui ada ketakutan pada diri kami. Beliau bertanya, “Kenapa kalian?”

Kami menjawab: Wahai Rasulullah, Engkau menyebutkan Dajjal pada suatu pagi. Engkau menghinakan Dajjal dan menjelaskan besar ujiannya, sehingga kami menyangka bahwa Dajjal ada di suatu sisi kebun kurma. Beliau berkata: Bukan Dajjal yang paling aku takutkan atas kalian. Jika Dajjal muncul keluar ketika aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka aku akan berada di depan kalian yang akan mengalahkannya dengan dalil.

Apabila dajal muncul keluar ketika aku sudah tidak bersama kalian, maka seseorang akan membela dirinya sendiri dan Allah adalah penggantiku sebagai pembela bagi setiap muslim. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting gimbal, bermata menonjol. Seakan-akan aku menyerupakannya dengan ‘Abdul ‘Uzza bin Qathan. Siapa saja di antara kalian yang mendapatinya, maka bacakan kepadanya ayat-ayat pembuka surah Al-Kahfi. Sesungguhnya dia akan keluar di suatu jalan antara Syam dan ‘Iraq.

Dia menebar kerusakan ke kanan dan menebar kerusakan ke kiri dengan cepat, wahai hamba-hamba Allah, kokohkanlah diri kalian! Kami berkata: Wahai Rasulullah, berapa lama dia menetap di muka bumi? Beliau menjawab, “Empat puluh hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan seluruh hari sisanya seperti hari-hari kalian sekarang ini.” Kami berkata: Wahai Rasulullah, pada hari yang seperti setahun itu, apakah shalat satu hari sudah cukup bagi kami? Beliau menjawab, “Tidak, kalian perkirakanlah waktunya.”

Kami bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana cepatnya Dajjal di bumi ini? Beliau menjawab, “Seperti hujan yang diiringi angin. Dia akan mendatangi suatu kaum lalu mengajak mereka. Lalu mereka pun beriman kepadanya dan menyambut ajakannya. Dia memerintahkan langit hingga turunlah hujan. Dia memerintahkan bumi hingga ia menumbuhkan tanaman hingga binatang gembalaan mereka kembali di sore hari dalam keadaan punuknya lebih tinggi, ambingnya lebih besar, dan perutnya lebih besar daripada sebelumnya.

Kemudian dia mendatangi kaum yang lain, lalu ia mengajak mereka, namun kaum itu menolak ucapannya. Dajjal itu pun berpaling dari mereka, lalu esoknya tanah mereka menjadi gersang tidak memiliki sesuatu harta pun di tangan-tangan mereka. Lalu dia melewati suatu tempat yang telah hancur lalu berkata kepadanya: Keluarkanlah perbendaharaanmu. Lalu perbendaharaan itu mengikutinya seperti ratu-ratu lebah. Kemudian dia mengajak seseorang pemuda belia, dia menebasnya dengan pedang sehingga memotongnya menjadi dua bagian yang terpisah sejauh lemparan anak panah.

Kemudian dajal memanggilnya, lalu pemuda itu pun datang dengan wajah bersinar dan tertawa. Ketika Dajjal dalam keadaan itu, tiba-tiba Allah mengutus Al-Masih ‘Isa bin Maryam. Nabi ‘Isa turun di dekat menara putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan dua pakaian yang dicelup wars lalu safron. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepalanya, air menetes darinya. Apabila dia mengangkatnya, turunlah darinya butiran perak seperti mutiara. Lalu tidaklah seorang kafir pun yang mendapati bau nafas beliau kecuali mati. Padahal nafas beliau dapat tercium sejauh jarak pandangan mata beliau. Nabi ‘Isa mencari Dajjal sampai mendapatinya di pintu Ludd lalu beliau membunuhnya…” (HR. Muslim)

Sumber: Majalah SM No 1-3 Tahun 2018